آقای سعید صادقی

نام و نام خانوادگی استاد دوره

آقای سعید صادقی

مدرس ارشد بین المللی برند کئون

نام دوره

دوره جامع رنگ و لایت کئون

مدت دوره

طی ۳۰ جلسه به مدت ۱۰۰ ساعت آموزش تخصصی

مشخصات تماس برای دریافت دوره

09306808740

09126808040