Semi color

Semi color

رنگ نیمه دائمی رنگهای SEMI سمی کالرهای کئون نیمه رنگ چه لذت بیشتری دارد که بازی با رنگ! دامنه نیمه رنگ دائمی نیمه رنگ ما یک محصول رنگی بدون تن و آمونیاک است. این رنگ در 50 سایه وجود دارد – رنگی برای لذت هر قلب وجود دارد. این رنگ های طبیعی و نرم موها […]

Semi color بیشتر بخوانید »